Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων

Ενότητες

 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Δημιουργία “πράσινου προφίλ”

 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα

 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών

 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες

 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

 • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές

 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές

 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ

 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα

 • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών

 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.