pic

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του Management, για την οργάνωση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης.

Το μεγάλο εύρος των γνώσεών του, του επιτρέπει να εργασθεί σε οποιοδήποτε τμήμα μιας εταρείας: Λογιστήριο, Marketing, Πωλήσεις, Τμήμα Προσωπικού κλπ. Ειδικότερα, το επάγγελμά του έχει ως αντικείμενο τη γενική οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης, την οικονομική της κατάσταση, την αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού της, το Marketing των προϊόντων της και την οργάνωση της παραγωγής της.

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Δημοτικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες

Η ειδικότητα του βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις της:

 • Οικονομίας.
 • Οργανοδιοικητικής (Management) .
 • Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των χρήσεων και των εφαρμογών των παραπάνω επιστημών και τεχνικών στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τα ειδικά επαγγελματικά του προσόντα περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά για να:

 • Δημιουργεί και να παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα.
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας.
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο.
 • Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κλπ εγγράφων.
 • Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές.
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες απ’ όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικινομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων.
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις για την επικοινωνία.
 • Εφαρμόζει πρακτικές Δημοσίων Σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.
 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
 • Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Οικονομία και Αθλητισμός
 • Οργάνωση Αθλητικών Γεγονότων
 • Ιστορία του Αθλητισμού
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού
 • Διοίκηση Πορσωπικού
 • Διαθεματική Εργασία
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.
 • Δωρεάν υλικά για κατασκευές και ενέργειες του τομέα.
 • Εκπαιδευτικό Portal.
 • Γραφείο εύρεσης κατοικίας.
 • KORELKO BONUS CARD.
 • Ασφάλιση σπουδαστή.
 • Ξένες Γλώσσες.
 • Πιστοποίηση εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Πρακτική άσκηση στις πλέον καταξιωμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΚΟΡΕΛΚΟ.
 • Εκπαιδευτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι στη διάθεση του σπουδαστή για να τον καθοδηγούν και στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
 • Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο πληροφορεί και καθοδηγεί προς τις επαγγελματικές επιλογές ανάλογα με τον τομέα και τις απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή.
 • Ημέρες Καριέρας, όπου οι σπουδαστές μας «κλείνουν» τα πρώτα τους επαγγελματικά ραντεβού με στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και Διεθνών επιχειρήσεων του κάθε τομέα.
 • Σε συνεργασία με την Ευρωκλινική Αθηνών παρέχονται σε όλους τους σπουδαστές μας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ για ενήλικες &  αξίας 300€ για παιδιά έως 14 ετών ανά περιστατικό. Επιπλέον παρέχονται δωρεάν απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό) και της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο, Παιδοχειρουργός).

Δηλώστε Ενδιαφέρον:
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων