Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Ενότητες

 • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι

 • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων

 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές

 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές

 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών

 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συσ

 • Διαδικτυακή Συνεργασία

 • Πληροφορικός Γραμματισμός

 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.