Σεμινάριο στη Φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας – Baby Sitting

Ειδικότητα

Στόχος του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αναγκών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των παιδιών και η διδασκαλία των  αντίστοιχων τεχνικών στήριξης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται  η κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και  η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην εποικοδομητική ενασχόληση με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την διεκπεραίωση.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο