Κανονισμός σπουδών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Οι καταρτιζόμενοι κατά την αρχική τους εγγραφή στο Ι.Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και υπογράφουν δήλωση αποδοχής που διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμήνων  καθώς και του κανονισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ

α) Σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής στην οποία αναγράφονται απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία του υποψηφίου όπως τα ονομαστικά στοιχεία του, τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, τηλέφωνα επικοινωνίας ,e-mail, η ειδικότητα που επιλέγει να σπουδάσει.

Συμφωνητικό οικονομικών υποχρεώσεων για τη φοίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ., συνοδευόμενο από έντυπο οικονομικού διακανονισμού.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπου τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου ή Πτυχίου).Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα προβλεπόμενη νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου θα προσκομίζεται πρωτότυπο Πιστοποιητικό Δήμου.

– Ειδικά για τους αλλοδαπούς υπηκόους χωρών εντός και εκτός Ε.Ε. απαιτείται κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους εκτός Ε.Ε. .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Σχολείο ή Σ.Ε.Κ. απαιτείται η κατάθεση ισότιμου τίτλου σπουδών επίσημης μετάφρασης καθώς και ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

δ) 4 φωτογραφίες

-Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. απαλλάσσονται  κατά την εγγραφή τους από την καταβολή παραβόλου σχετικό Φ.Ε.Κ.1807/2-7-2014 άρθρο4.

ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το διδακτικό έτος στα Ι.Ι.Ε.Κ άρχεται την 1η Οκτωβρίου και σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα έκαστο, το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης.

Για το χειμερινό εξάμηνο οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ενώ για το  εαρινό εξάμηνο  από την 15η Ιανουαρίου έως και την  παραμονή έναρξης του εαρινού εξαμήνου εκάστου έτους (άρθρο 47, παρ.8 του Ν.4264/2014 Α’ 118).

Η φοίτηση στα Ι.ΕΚ. είναι 5 συνολικά εξάμηνα επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία στο Ι.Ι.Ε.Κ δεν πραγματοποιηθεί κατάρτιση σε επίπεδο θεματικής ενότητας για οποιοδήποτε λόγο παρατείνεται η κατάρτιση του εξαμήνου με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια το εξαμήνου κατά 30% ήτοι μπορεί να κυμαίνεται  από 14 έως και 26 ώρες ανά εβδομάδα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:

α) Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν σαν σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή κατανόησητου γνωστικού αντικειμένου της κατάρτισής τους.

β) Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην απόκτηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους.

γ) Μικτά. Μικτά θεωρούνται εκείνα τα μαθήματα που απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι 3 ώρες (Φ.Ε.Κ.1807/2-7-2014 άρθρο 10).

Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος των καταρτιζομένων.

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εορτές, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές καθώς και επίσης και τις ημέρες τοπικών αργιών λόγω θρησκευτικών εορτών ή επετείων (Φ.Ε.Κ.1807/2-7-2014 άρθρο11).

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στην χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών (Σχετ.ΦΕΚ.1807/2-07-2014 αρ.16)

β) Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους καταρτιζόμενους απαλλαγή από μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο Ι.Ε.Κ. και απόφασης του Διευθυντή , εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η  φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

– Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται μετά την λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. Η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού φοίτησης στους καταρτιζομένους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από αυτές που προβλέπει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ με το σχετικό Φ.Ε.Κ.1807/2-7-2014 άρθρο21, η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας ενημερώνεται το Αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον 5. Επιπλέον στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές , μικτές όπως περιγράφονται στο εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρωθεί και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση.  (Φ.Ε.Κ.1807/2-7-2014 άρθρο 21).

Στους αποφοίτους του Ι.Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης  ειδικότητας της ίδιας ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο 47,παρ.2 του Ν.4264/2014 (Α’118)).

Όπου δεν προβλέπονται κανόνες εξέτασης στα προγράμματα σπουδών θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Κανονισμός σπουδών

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*