Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του Management, για την οργάνωση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης.

Το μεγάλο εύρος των γνώσεών του, του επιτρέπει να εργασθεί σε οποιοδήποτε τμήμα μιας εταρείας: Λογιστήριο, Marketing, Πωλήσεις, Τμήμα Προσωπικού κλπ. Ειδικότερα, το επάγγελμά του έχει ως αντικείμενο τη γενική οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης, την οικονομική της κατάσταση, την αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού της, το Marketing των προϊόντων της και την οργάνωση της παραγωγής της.

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Δημοτικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες

Η ειδικότητα του βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις της:

 • Οικονομίας.
 • Οργανοδιοικητικής (Management) .
 • Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των χρήσεων και των εφαρμογών των παραπάνω επιστημών και τεχνικών στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τα ειδικά επαγγελματικά του προσόντα περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά για να:

 • Δημιουργεί και να παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα.
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας.
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών.
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο.
 • Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κλπ εγγράφων.
 • Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές.
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες απ’ όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικινομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων.
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις για την επικοινωνία.
 • Εφαρμόζει πρακτικές Δημοσίων Σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης.

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
 • Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Οικονομία και Αθλητισμός
 • Οργάνωση Αθλητικών Γεγονότων
 • Ιστορία του Αθλητισμού
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού
 • Διοίκηση Πορσωπικού
 • Διαθεματική Εργασία

BusinessCommunication Ο Στέλιος Καλαθάς, εισηγητής του σεμιναρίου με σπουδές στην οικονομία και στην υποκριτική παρέχει αυτό το σεμινάριο σε μεγάλες Εταιρείες απασχόλησης προσωπικού και αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Ι.Ι.Ε.Κ ΚΟΡΕΛΚΟ θα σας μεταφέρει απαραίτητες στρατηγικές επικοινωνίας για έναν μελλοντικό Manager. Σε ποιους απευθύνεται Σε σπουδαστές Οικονομίας- Διοίκησης και Ναυτιλιακών, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων τα οποία ενδιαφέρονται να χτίσουν ένα ισχυρό επαγγελματικό και προσωπικό προφίλ και να γνωρίσουν όλη τη γκάμα των εκφραστικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους προκειμένου να διασφαλίσουν ομαδικότητα και ισορροπημένες εργασιακές σχέσεις στο περιβάλλον που βρίσκονται. Κόστος παρακολούθησης: 10 ευρώ για τους σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ ΚΟΡΕΛΚΟ.

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*