Δικαιολογητικά Συμμετοχής 18-29

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 18-29

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε Ισχύ
  • Α.Φ.Μ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜ.ΙΚΑ
  • Ατομικό ή οικογενειακό Εκκαθαριστικό 2015 (Εισοδήματα 2014)
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο λυκείου/ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ, ΤΕΙ) * Για ξένα πανεπιστήμια αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ
  • Πιστοποιημένη Ξένη Γλώσσα (αν υπάρχει)
  • Βιβλιάριο / ΙΒΑΝ από οποιαδήποτε τράπεζα στο οποίο ο ωφελούμενος να είναι πρώτος δικαιούχος.
  • Βιογραφικό σημείωμα